Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Arbetsintegrerat lärande (AIL) för hållbar professionell utveckling hos nyutbildade sjuksköterskor.

För en uppnå målet god och säker vård ska nyutbildad hälso- och sjukvårdpersonal på effektivt, kvalitativt och hållbart sätt, uppnå förmåga att hantera rutinmässiga såväl som komplexa och riskfyllda vårdsituationer. I detta doktorandprojekt studeras arbetsintegrerat lärande (AIL) i övergång mellan utbildning och yrkesliv med fokus på utveckling av kompetens och förmåga, arbetstillfredsställe och arbetsförmåga. Projektet syftar till att skapa en fördjupad kunskap om innehåll och kvalitet i AIL och bidra med kunskap om hur professionell utveckling kan främjas och stödjas hos nyutbildade sjuksköterskor. Ett ineffektivt lärande för professionell utveckling i övergången mellan utbildning och yrkesliv, drabbar inte bara den enskilda sjuksköterskan som individ (stress, psykisk ohälsa, bristande professionell utveckling, avhopp) utan även möjligheter till en god och säker vård på kort och lång sikt. Det arbetsintegrerade lärande som sker i övergången till yrkeslivet innefattar också särskilda utmaningar som lägger grund för framtida professionell utveckling.

Forskargruppen har sedan flera år erfarenhet av AIL i både utbildning och i hälso- och sjukvårdsverksamheter. Forskningen sker i nära samverkan mellan högskola - och vårdverksamhet.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att skapa kunskap om AIL i övergång mellan utbildning och yrkesliv. Både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodologi kommer att användas för att fördjupa kunskapen om innehåll och kvalitet i AIL. Förutom litteraturgenomgång, fokusgruppsintervjuer om AIL med studenter, utbildningsansvariga (i vårdverksamhet och vid högskola), handledare och lärare inom sjuksköterskeutbildningen, planeras skattning av nyutbildade sjuksköterskors lärande och arbetstillfredsställelse. Inom ramen för projektet kommer ett nytt instrument att konstrueras och valideras för skattning av signifikanta faktorer av betydelse för ett effektivt AIL. Professionell kompetens och förmåga, arbetstillfredsställelse och arbetsförmåga skattas och dess samvarians med AIL studeras.

Inom forskningsprojektets fastställda ramar (beskrivna ovan) ska doktoranden självständigt planera sitt eget avhandlingsarbete, med fokus på AIL och professionsutveckling. Avhandlingsarbetet ska inrymma både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodologi.

Ämnesområde: Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. För mer information om forskningsmiljön LINA se: hv.se/LINA

Arbetsuppgifter:
 Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Pedagogik med inriktning mot AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området pedagogik, vårdpedagogik eller omvårdnad/vårdvetenskap. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet.

Bedömningsgrunder:
 Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. För en detaljerad plan för bedömning av sökande se dokumentet "Doktorandprojekt" som är nedladdningsbar i ansökningsprocessen.

Meriterade är också tidigare erfarenhet av forskningsområdet och yrkeserfarenhet som sjuksköterska och samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.   

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

 1. CV/Meritförteckning
 2. Personligt brev innehållande:
  - Intresse och tidigare erfarenhet av forskningsområdet
  - Tidigare erfarenheter gällande tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskapliga teoribildning
  - Motiv till att bedriva forskarstudier
 3. Kort idéskiss innehållande ett möjligt forskningsupplägg inom det angivna doktorandprojektet, som intresserar den sökande
 4. Examensarbete på avancerad nivå
 5. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
 7. Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2018-08-15 

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Ange ref.nr: 2018/181

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/181
Kontakt
 • Maria Skyvell Nilsson, Docent i pedagogik - AIL, 070-3878019, Maria.Skyvell-Nilsson@hv.se
 • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, 070-555 19 85
Facklig företrädare
 • Hanna Krusell, OFR, +46520-22 34 31
 • Christina Karlsson, SACO, +46520-22 39 09
Publicerat 2018-07-10
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb