Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Arbetsintegrerat lärande (AIL) genom webbutbildning för personal  som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och samtidigt utmanande beteende

Ämnesbeskrivning - Webbutbildning om utmanande beteende

Ämnet pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande utgår från studiet av lärande, påverkan, undervisning, utbildning och socialisation ur individuellt, relationellt och strukturellt perspektiv. Inriktningen mot arbetsintegrerat lärande avgränsas till pedagogiska problem- ställningar i arbetslivet och innefattar lärandets processer, villkor, innehåll och konsekvenser.

Det är betydelsefullt med utbildning, kunskap och pedagogiskt stöd till personal. Särskilt betydelsefullt är det för personal som arbetar med sårbara grupper, i detta fall personer med intellektuell funktionsnedsättning i LSS boenden. Personer med intellektuell funktionsnedsättning i särskilda boenden har ofta svårigheter att kommunicera och interagera med andra, vilket ställer stora krav  på personalens kompetens och riktade utbildningsinsatser är ofta nödvändiga. Samspelet mellan vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och personalen är en komplex kombination av verbala och icke-verbala uttryck. Försök att kommunicera leder ibland till missförstånd från båda parterna, och i vissa fall till utmanande beteenden, såsom att utsätta sig själv och andra för riskfyllda situationer, aggression och våld.  Därför har i en pilotstudie undersökts om det är möjligt att förebygga och minska utmanande beteende genom utbildning om orsaker till utmanande beteende och även effekter av funktionell  interaktion för personal i särskilda boende.  Den ökade digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter till arbetsintegrerat lärande oberoende utbildningsnivå. Webbaserad utbildning är ett sätt att ge utbildning till en hel grupp av personal samtidigt och är effektivt eftersom det inte krävs så mycket tid borta från arbetet. Ett annat argument för webbaserad utbildning är att den kan individualiseras för att möta den studerandes förmåga vad gäller nivå i språk och läsning. En litteraturgenomgång visar att vetenskaplig evidens saknas inom ämnesområdet. De utbildningsinitiativ som finns tillgängliga är sparsamt utvärderade, därför är det betydelsefullt att genom arbetsintegrerat lärande studera och vetenskapligt utvärdera effekter av webbaserad utbildning om utmanande beteende i särskilda boenden.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Föreliggande doktorandprojekt handlar om effekter av en webbutbildning som riktar sig till personal som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning och samtidigt utmanande beteende. Projektet förväntas utmynna i en utvecklad webbaserad utbildning. I arbetet ingår att analysera tidigare insamlad data från en större population och att självständigt under handledning utveckla och fördjupa studien, bl. a med ny datainsamling.

Ämnesområde: Pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina.  För mer information om forskningsmiljön LINA se: https://www.hv.se/LINA

Arbetsuppgifter:
 Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Pedagogik med inriktning AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, i detta fall inom området  vårdpedagogik, vårdvetenskap eller motsvarande. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. 

Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1344 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder:
 Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1344 B 25.

Meriterande är specialistutbildning med inriktning mot psykiatri- eller distriktssjuksköterska, samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Meriterande är också tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

 1. CV/Meritförteckning
 2. Personligt brev innehållande:
  - Intresse för forskningsämnet
  - Tidigare erfarenheter gällande tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskapliga teoribildning
  - Motiv till att bedriva forskarstudier
 3. Examensarbete på avancerad nivå
 4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 5. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2018-08-15

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Ange ref.nr: 2018/179

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/179
Kontakt
 • Åse Boman, Prefekt, 070-227 80 76
 • Helena Antonsson, Med.Dr i Omvårdnad, 090-786 98 33
 • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, 070-555 19 85
Facklig företrädare
 • Hanna Krusell, OFR, +46520-22 34 31
 • Christina Karlsson, SACO, +46520-22 39 09
Publicerat 2018-07-09
Sista ansökningsdag 2018-08-15

Tillbaka till lediga jobb