Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på skolans digitalisering.

Doktorandanställningen som här utlyses kommer att vara knuten till GRADE, den nationella forskarskolan i digitala teknologier i utbildning som är ett samarbete mellan sex svenska lärosäten (se http://www.pedag.umu.se/forskarutbildning/graderesearch/). Forskningen ska med fokus på digitalisering vara relaterad till en eller flera av följande pedagogiska praktiker: förskola, grundskola och/eller gymnasieskola.

Ämnesbeskrivning
Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
IT har en gränsöverskridande förmåga som påverkar hur kunskap representeras, hur information söks och sorteras och därigenom påverkar det också hur människor skapar mening och lär. I dag omfattar relationen mellan IT och människor allt från verksamheters organisation, profesionellas uppfattningar och kunskaper, attityder till digitala medier, integration av IT i verksamheter – för att nämna några exempel. Inte minst har det multidimensionella användandet och lärandet med medier i informella miljöer utvecklats – vilket i förläningen påverkar hur lärandet sker i både skolor och i yrkesverksamheter.

Detta forskningsprojekt fokuserar på området IT och Lärande, mer specifikt hur digitalisering och tillgång till information påverkar och förändrar utbildning och andra pedagogiska sammanhang och vad detta betyder för vår syn på lärande och kunskap. Möjliga studieobjekt kan vara lärares pedagogiska praxis och didaktiska överväganden när skolan och undervisningspraktiken digitaliseras. Hur styrdokument och policy med innehåll om skolans digitalisering utformas och iscensätts eller hur digital kompetens för alla i skolväsendet planeras för och genomförs. Det kan även innebära studier som berör ett organisations- och ledningsperspektiv (till exempel studier av skolledare som ansvarar för den digitala teknologins implementering och användning).

Ämnesområde: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 

Forskningsmiljö:
 Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. För mer information om forskningsmiljön LINA se: hv.se/LINA

Arbetsuppgifter:
 Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i informatik med inriktning AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. För mer detaljer kring behörighet: Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/ 


Bedömningsgrunder:
 Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en bakgrund i informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som t.ex. någon av referensvetenskaperna (se ämnesbeskrivningen) med tydlig inriktning mot informatikfrågor. Den sökande ska ha goda kunskaper både muntligt och skrifligt i svenska språket.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

 1. ”Idéskiss”: En text omfattande ca 2-4 A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för anställningen i fråga.
 2. CV/Meritförteckning
 3. Examensarbete på avancerad nivå
 4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 5. Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner
 6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2018-08-07

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86
Trollhättan
Sverige

Ange ref.nr: 2018/160

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/160
Kontakt
 • Lars Svensson, Professor i informatik, +4673-397 51 33
 • Lars Johansson, Avdelningschef, +4673-397 51 82
 • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, +4670-555 19 85
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, +46520-22 31 93
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-06-08
Sista ansökningsdag 2018-08-07

Tillbaka till lediga jobb