University West, Department of social and behavioural studies

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker nu två postdok inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning mot Barn- och ungdomsvetenskap

Den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) har en bred och tvärdisciplinär inriktning genom att den innefattar forskningsprojekt med bas i olika discipliner. På så sätt fungerar miljön som ett sammanhang där etablerade och nya perspektiv konfronterar och berikar varandra. Gemensamt för forskningen är att den tar sin utgångspunkt i barnet som aktör i olika sammanhang. Den forskning som bedrivs inom miljön har stark koppling till det omgivande samhället och avspeglar Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande (AIL). Forskningen behandlar frågor som berör barns, ungdomars och unga vuxnas lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor såväl i institutionella miljöer (exempelvis skola, socialtjänst, vård och omsorg) som i hemmet och på fritiden. Inom forskningsmiljön finns även forskningsintressen som fokuserar professioners och verksamheters arbete med barn och ungdomar. För mer information om forskningsmiljön BUV se: http://www.hv.se/BUV

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är primärt att genomföra forskning, så som: 

 • Fortsatt planering av en undersökning som beskrivs i projektskissen
 • Genomförande av planerad undersökning
 • Resultatredovisning i form av artikelförfattande samt kortrapport för allmänheten
 • Anställningen kommer vara uppdelad i 80 % forskning och 20 % undervisning. Undervisningen kommer främst ske inom ämnen relaterade till barn- och ungdomsvetenskap på grund- och avancerad nivå, men det kan även förekomma undervisning på forskarutbildningsnivå.
 • Att forskaren engagera sig i forskningsmiljöns olika aktiviteter (seminarier, konferenser, mm) och tillsammans med andra bidra till utveckling av miljön

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som har avlagd doktorsexamen inom ett område relevant för Barn- och ungdomsforskning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Examen ska vara erhållen senast vid ansökningstillfället. Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt att fullgöra de arbetsuppgifter som anställningen innefattar. Vidare ska den sökande även ha visat dokumenterad pedagogisk skicklighet genom undervisning på grund- och avancerad nivå.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställningen ska graden av sådan dokumenterad skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla enligt följande:

 • Särskild vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom ett område med relevans för barn- och ungdomsforskning
 • Stor vikt läggs vid en väl genomarbetad projektskiss under anställningstiden
 • Stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet genom egen undervisning på grund- och avancerad nivå
 • Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit externa forskningsanslag är meriterande
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltidstjänstgöring. Anställningsstart är 2018-09-01.

Övrigt
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, referenstagning och provföreläsning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: http://www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Doktorsexamen (avhandling + examensbevis)
 • Åberopade publikationer
 • Projektskiss

Vi ser gärna att projektskissen är relaterat till någon (eller några) av nedanstående områden inom det barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsfältet:
- Föräldrar, barn, unga och social utsatthet
- Globalisering, utbildning och lärande
- Ledarskap i klassrummet
- Det digitala landskapet

Forskningen ska knyta an till forskningsfrågor inom arbetsintegrerat lärande (AIL), vilket som begrepp i vid mening kan innefatta allt lärande som på något sätt sker i samband med eller knyter an till aktiviteter som betecknas som arbete. Det behöver inte nödvändigtvis vara länkat till lönearbete. Området kan innebära studier av barn och ungas röster i relation till professionellas (vuxnas) lärande. Centralt i barn- och ungdomsvetenskapliga analyser med AIL-inriktning är att mot bakgrund av ungas agens belysa implikationer för spontant, informellt och/eller organiserat lärande i olika kontexter. Här kan exempelvis ungas socialisationsprocesser i relation till arbete (oavlönat eller avlönat) och arbetsliv fokuseras inom såväl institutionaliserade kontexter (t ex skola och socialtjänst) som mer civilsamhälleliga kontexter (t ex fritid och föreningsliv).

För denna anställning krävs dessutom förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska eftersom undervisningen sker på något av dessa två språk.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2018/69 och skickas i två exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2018-05-29.

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/69
Kontakt
 • Emma Sorbring, Verksamhetsledare BUV, +46733 97 50 03
Facklig företrädare
 • Anna Dåderman, SACO, +4673 901 33 10
 • Sandra Öhrström, OFR, +46520-22 38 24
Publicerat 2018-03-05
Sista ansökningsdag 2018-05-29

Tillbaka till lediga jobb