Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 12 000 studenter och närmare 600 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Högskolan Väst utlyser en doktorandtjänst i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på design och utvärdering av en lärande robot i skolmiljö. Tjänsten är partiellt finansierat av Wallenberg projektet START (Student Tutor And Robot Tutee) och bedrivs inom ramen för samverkansprojektet DigitaL mellan Högskolan Väst och Göteborgs Universitet. Inom DigitaL-projektet bedrivs forskning kring villkoren för lärande i ett digitaliserat arbetsliv inom flera samhällssektorer. I projektet ingår ca 30 personer från de båda lärosätena, varav ett tiotal forskarstuderande. Handledning av DigitaL-doktorander sker i samverkan mellan lärosätena.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktat mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

START projektet handlar om att designa och utvärdera användning av en robot i klassrumsmiljö i grundskolan. I START agerar roboten som en kompis och lärling till eleverna, och det är eleverna som ska lära roboten specifika uppgifter, i det här fallet att spela ett matematikspel. Projektet bygger på tidigare forskning där elever istället tränat virtuella lärande agenter i spelet, vilket har påvisat förbättring gällande motivation och matematisk förståelse hos eleverna. Roboten är tänkt att fungera som en förebild genom att vara nyfiken, reflektera, fråga om centrala begrepp och företeelser, förklara för sig själv, sammanfatta och regelbundet stämma av med sin lärare. Projektet går ut på att studera om en lärande robot kan fungera i klassrumsmiljö, vilka konsekvenser och effekter för lärsituationen det kan ha, och om roboten förändrar elevernas lär-beteende i andra sammanhang.

Ämnesområde: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina.  För mer information om forskningsmiljön LINA se: https://www.hv.se/LINA

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i informatik med inriktning AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet.

Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/


Bedömningsgrunder:
 Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en bakgrund i informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som t.ex. någon av referensvetenskaperna med tydlig inriktning mot informatikfrågor. Den person vi söker behöver dels ha djup förståelse och ett starkt intresse för hur lärandeprocessen går till, dels ha tillräckliga tekniska kunskaper för att kunna delta i utveckling och programmering av en robot. Tjänsten kräver även tillräcklig kompetens i svenska för att kunna bedriva klassrumsstudier och analys av data på svenska självständigt. Tidigare egen forskning inom relevanta områden är meriterande, liksom erfarenhet av studier i klassrum, studier av lärande eller andra studier som involverat barn. Vidare är erfarenhet av tekniskt utvecklingsarbete, kompetens inom programmering, samt intresse för robotik särskilt meriterande. 

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

  1. En text omfattande ca två A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för tjänsten i fråga.
  2. CV/Meritförteckning
  3. Examensarbete på avancerad nivå
  4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
  5. Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner
  6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2017-11-30


De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till: 

Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan
Sverige

Ange ref.nr: 2017/106

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/106
Kontakt
  • Lena Pareto, Docent i Informatik, +4670-663 22 12
  • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, +4670-555 19 85
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, +46520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2017-09-01
Sista ansökningsdag 2017-11-30

Tillbaka till lediga jobb